ตัวแทนและผู้รับเหมา

ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทน

เงื่อนไขในการสมัคร
1. กรณีมีร้านขอหนังสือรับรอง/ภพ 30 ใบจดทะเบียนการค้า กรณีไม่มีขอรูปหน้าร้าน
2. บัตรประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการสั้งซื้อ

วัดขนาด

สั่งซื้อ

ติดตั้ง

รายละเอียดการสมัคร

ต้องทำการสมัครผู้รับเหมา/ตัวแทนจำหน่าย รายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด